กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprise โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2561

Category: ผลวิจัยปี 2561/2018

ชื่องานวิจัย


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprise โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2561


เสนอต่อ


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร.พีระ เจริญพร*
นายรัฐ ดำรงศรี*
ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
ดร. คมน์ พันธรักษ์
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
นายปภาณ ธีรบวรรัตน์
นายเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
นางมุกดา สุนทรรัตน์
นายธนวัฒน์ พริ้งวนิชย์
นายณัฐพนธ์ เกษสาคร
ผศ.ดร.ศรัญยพงศ์ เที่ยงธรรม
นายอัจกร การตูม
นายธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์
นายปริญญา ชุมรุม
ดร.มาริสา จันทมาศ
น.ส.กนกวรรณ กิจชระภูมิ
นายเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
นายสิทธิวัจน์ เวชยาพันธุ์
นางยุวดี ดำรงศรี
น.ส.อรนุช เรืองยุทธปกรณ์
น.ส.อัญญรัตน์ สุพานิชผล
-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้