ผลวิจัยปี 2561/2018

"Compilation of Annual Traffic Volume Data by Vehicle Types and Checkpoint in Thailand"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/10/2018

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

 

Japan External Trade Organization (JETRO)  -

Read more...

โครงการการเตรียมความพร้อมทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Medical Tourism เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/08/2018

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์*

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  -

Read more...

โครงการความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในภูมิภาคเอเชีย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/08/2018

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์*

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  -

Read more...

โครงการ"พัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (ปีที่ 3)" Polocy Research Center on Green Economy (3rd Year)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
18/06/2018

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ*

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการ"รถยนต์ใช้แล้วไปไหน?" บทบาทของภาคธุรกิจเซียงกงและธุรกิจรีไซเคิลในการจัดการซาก" Where have all old cars gone? Roles of the informal sector in treating the end-of-life vehicles in Thailand

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/05/2018

รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์*

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ "นโยบายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ของภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" Government policy Supporting Startups as a Driving Force of Thai Economy

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/05/2018

ดร.เณศรา สุขพานิช*

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2 (SDGs)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/05/2018

อ.ชล บุนนาค *
นายอรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล
ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

สำนักประสานงานชุดโครงการ"การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง" Overcoming the Middle Income Trap Research Program

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
03/05/2018

รศ.ดร.พีระ เจริญพร*

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

"โครงการประสานงานและพัฒนาศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม" Center for Research on Inequality and Social Policy

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/05/2018

ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา*

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 16 ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมรับผิดชอบ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
27/02/2018

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว*
นายทนงศักดิ์ ศิริยงค์
นางพรพิมล สิงหเสม
นายธีรชัย ลิมวิภูวัฒน์

 

สำนักกิจการยุติธรรม  -

Read more...

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprise โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2561

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/01/2018

ผศ.ดร.พีระ เจริญพร*
นายรัฐ ดำรงศรี*
ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
ดร. คมน์ พันธรักษ์
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
นายปภาณ ธีรบวรรัตน์
นายเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
นางมุกดา สุนทรรัตน์
นายธนวัฒน์ พริ้งวนิชย์
นายณัฐพนธ์ เกษสาคร
ผศ.ดร.ศรัญยพงศ์ เที่ยงธรรม
นายอัจกร การตูม
นายธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์
นายปริญญา ชุมรุม
ดร.มาริสา จันทมาศ
น.ส.กนกวรรณ กิจชระภูมิ
นายเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
นายสิทธิวัจน์ เวชยาพันธุ์
นางยุวดี ดำรงศรี
น.ส.อรนุช เรืองยุทธปกรณ์
น.ส.อัญญรัตน์ สุพานิชผล

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -

Read more...