โครงการศึกษาอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม

ชื่องานวิจัย


โครงการศึกษาอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม


เสนอต่อ


กรมการขนส่งทางบก


รายชื่อนักวิจัย


ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา*
รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้