โครงการศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย รวมถึงต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกรายเทคโนโลยี

ชื่องานวิจัย


โครงการศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย รวมถึงต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกรายเทคโนโลยี


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ*
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ดร. ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
นายคมศักดิ์ สว่างไสว
นายหิริพงศ์ เทพศิริอำนวย
-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้