โครงการ "การกำหนดกรอบการประเมินความสูญเสีย(Loss) และความเสียหาย(Damage) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย Proposing Framework for Assessing Loss and Damage from the Impacts of Climate Change in Thailand's Context

ชื่องานวิจัย


โครงการ "การกำหนดกรอบการประเมินความสูญเสีย(Loss) และความเสียหาย(Damage) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย Proposing Framework for Assessing Loss and Damage from the Impacts of Climate Change in Thailand's Context


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)


รายชื่อนักวิจัย


อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
ดร.ศุภวัฒน์ สุขปรเมษฐ
นายศรัณย์ ประวิตรางกูร
-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้