โครงการจ้างวิจัยความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560

ชื่องานวิจัย


โครงการจ้างวิจัยความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560


เสนอต่อ


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์*
ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพสิฐ
ผศ.ดร.พัลลภา ปีติสันต์
ผศ.ดร.พลิศา รุ่งเรือง
-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้