โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ "การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรม" Upgrading by Innovation: Case Study of Food Industry

ชื่องานวิจัย


โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ "การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรม" Upgrading by Innovation: Case Study of Food Industry


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ *
ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
อ.วานิสสา เสือนิล
อ.ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลรัตน์
-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้