Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "C:\xampp\htdocs\ertc/language/en-GB/en-GB.xml" in C:\xampp\htdocs\ertc\libraries\joomla\language\language.php on line 1354
โครงการ "เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย" ระยะที่ 2

โครงการ "เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย" ระยะที่ 2

Category: ผลวิจัยปี 2560/2017

ชื่องานวิจัย


โครงการ "เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย" ระยะที่ 2


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ *
ดร. ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
อ.ดร. พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
อ.ดร. สุภัทรา วิเศษศรี
อ.ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์
นายศรัณย์ ประวิตรางกูล
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
อ.ชล บุนนาค
-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้