โครงการ "เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย" ระยะที่ 2

Category: ผลวิจัยปี 2560/2017

ชื่องานวิจัย


โครงการ "เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย" ระยะที่ 2


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ *
ดร. ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
อ.ดร. พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
อ.ดร. สุภัทรา วิเศษศรี
อ.ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์
นายศรัณย์ ประวิตรางกูล
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
อ.ชล บุนนาค
-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้