โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ชื่องานวิจัย


โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา


เสนอต่อ


สำนักกิจการยุติธรรม


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.พีระ เจริญพร*


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้