โครงการจัดทำรายงานอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Reports")

ชื่องานวิจัย


โครงการจัดทำรายงานอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Reports")


เสนอต่อ


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี*


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้