กิจกรรมติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจำปี 2650

ชื่องานวิจัย


กิจกรรมติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจำปี 2650


เสนอต่อ


สถาบันอาหาร


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.พีระ  เจริญพร*


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้