โครงการ"การศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"

ชื่องานวิจัย


โครงการ"การศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.พีระ  เจริญพร*


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้