โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการสื่อสารภายในองค์กร

ชื่องานวิจัย


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการสื่อสารภายในองค์กร


เสนอต่อ


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ*
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
นายชัยยศ ปีติเจตน์
นายธันยบูรณ์ ดีสมสุข
น.ส.อัญชลี ห่วงทอง
น.ส.บุษกร สันแสนดี


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้