โดรงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคและประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ชื่องานวิจัย


โดรงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคและประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจ


เสนอต่อ


ธนาคารออมสิน


รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ*
อ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้
อ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้