การคํานวณมูลค่าสินค้าและบริการสีเขียวของประเทศไทยที่มีนัยยะต่อการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว (Valuation of Green Goods & Services in Thailand and Green Growth Implication)

ชื่องานวิจัย


การคํานวณมูลค่าสินค้าและบริการสีเขียวของประเทศไทยที่มีนัยยะต่อการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว (Valuation of Green Goods & Services in Thailand and Green Growth Implication)


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ *


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้