โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย

ชื่องานวิจัย


โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย


เสนอต่อ


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ*
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้