โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส ด้านการผลิต จำแนกกิจกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ. 2552

ชื่องานวิจัย


โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส ด้านการผลิต จำแนกกิจกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ. 2552


เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์*
นายสัญชัย หาญปิยนันท์
นายรักชาติ ชมดง
นายอดิเทพ ไชยสาร
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้