โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา

ชื่องานวิจัย


โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา


เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์*


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้