Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "C:\xampp\htdocs\ertc/language/en-GB/en-GB.xml" in C:\xampp\htdocs\ertc\libraries\joomla\language\language.php on line 1354
โครงการศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Study of Potential Development for Blue Economy of Coastal Provinces in Thailand)

โครงการศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Study of Potential Development for Blue Economy of Coastal Provinces in Thailand)

Category: ผลวิจัยปี 2560/2017

ชื่องานวิจัย


โครงการศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Study of Potential Development for Blue Economy of Coastal Provinces in Thailand)


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ*
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้