โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) ภายใต้กรอบการดำเนินงาน ASCC

ชื่องานวิจัย


โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) ภายใต้กรอบการดำเนินงาน ASCC


สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ*
น.ส.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม