โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

Category: ผลวิจัยปี 2560/2017

ชื่องานวิจัย


โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย


เสนอต่อ


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้