โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ Smart Enterprise โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2560

ชื่องานวิจัย


โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ Smart Enterprise โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2560


เสนอต่อ


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร.พีระ เจริญพร*
นายรัฐ ดำรงศรี*
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
ดร. คมน์ พันธรักษ์
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
นายปภาณ ธีรบวรรัตน์
นายเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
นางมุกดา สุนทรรัตน์
นายธนเดช มหโภไคย
นายณัฐพนธ์ เกษสาคร
นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์
นายธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์
นายประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช
อ.บูรณิณท์ รุ่งเรืองผล
ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
น.ส.อรนุช เรืองยุทธปกรณ์
น.ส.ปรวี หะรีเมา


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้