ผลวิจัยปี 2560/2017

โครงการศึกษาอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
19/12/2017

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา*
รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

 

กรมการขนส่งทางบก  -

Read more...

โครงการศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย รวมถึงต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกรายเทคโนโลยี

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
31/10/2017

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ*
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ดร. ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
นายคมศักดิ์ สว่างไสว
นายหิริพงศ์ เทพศิริอำนวย

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการ "การกำหนดกรอบการประเมินความสูญเสีย(Loss) และความเสียหาย(Damage) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย Proposing Framework for Assessing Loss and Damage from the Impacts of Climate Change in Thailand's Context

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
27/09/2017

อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
ดร.ศุภวัฒน์ สุขปรเมษฐ
นายศรัณย์ ประวิตรางกูรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการจ้างวิจัยความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
28/08/2017

รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์*
ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพสิฐ
ผศ.ดร.พัลลภา ปีติสันต์
ผศ.ดร.พลิศา รุ่งเรืองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  -

Read more...

โครงการวิจัย "การประมาณการอุปทานของทุนมนุษย์ที่จำเป็นต่อการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยและการรักษาสถานะประเทศรายได้สูงให้ยั่งยืน"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/08/2017

รศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีกุล *สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ "การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรม" Upgrading by Innovation: Case Study of Food Industry

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/08/2017

รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ *
ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
อ.วานิสสา เสือนิล
อ.ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลรัตน์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการ "เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย" ระยะที่ 2

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/08/2017

รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ *
ดร. ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
อ.ดร. พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
อ.ดร. สุภัทรา วิเศษศรี
อ.ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์
นายศรัณย์ ประวิตรางกูล
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
อ.ชล บุนนาคสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
13/07/2017

รศ.ดร.พีระ เจริญพร*

สำนักกิจการยุติธรรม  -

Read more...

โครงการจัดทำรายงานอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Reports")

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/06/2017

รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี*

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  -

Read more...

กิจกรรมติดตามและประเมินผลภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจำปี 2650

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
03/06/2017

รศ.ดร.พีระ  เจริญพร*

สถาบันอาหาร  -

Read more...

โครงการ"การศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/06/2017

รศ.ดร.พีระ  เจริญพร*

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  -

Read more...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการสื่อสารภายในองค์กร

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/05/2017

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ*
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
นายชัยยศ ปีติเจตน์
นายธันยบูรณ์ ดีสมสุข
น.ส.อัญชลี ห่วงทอง
น.ส.บุษกร สันแสนดี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  -

Read more...

โดรงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคและประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
09/05/2017

ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ*
อ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้
อ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ

ธนาคารออมสิน  -

Read more...

การคํานวณมูลค่าสินค้าและบริการสีเขียวของประเทศไทยที่มีนัยยะต่อการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว (Valuation of Green Goods & Services in Thailand and Green Growth Implication)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
05/05/2017

รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ *

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/03/2017

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ*
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  -

Read more...

โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส ด้านการผลิต จำแนกกิจกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ. 2552

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
14/03/2017

รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์*
นายสัญชัย หาญปิยนันท์
นายรักชาติ ชมดง
นายอดิเทพ ไชยสาร
อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
27/02/2017

รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์*

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  -

Read more...

โครงการศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Study of Potential Development for Blue Economy of Coastal Provinces in Thailand)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/02/2017

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ*
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
07/02/2017

ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพสิฐ *
นายชวดล เมธาสุรารักษ์

 

การประปาส่วนภูมิภาค  -

Read more...

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) ภายใต้กรอบการดำเนินงาน ASCC

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
06/02/2017

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ*
น.ส.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     -

Read more...

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/01/2017

ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  -

Read more...

โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ Smart Enterprise โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2560

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
19/01/2017

ผศ.ดร.พีระ เจริญพร*
นายรัฐ ดำรงศรี*
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
ดร. คมน์ พันธรักษ์
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
นายปภาณ ธีรบวรรัตน์
นายเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
นางมุกดา สุนทรรัตน์
นายธนเดช มหโภไคย
นายณัฐพนธ์ เกษสาคร
นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์
นายธนวัฒน์ พริ้งวณิชย์
นายประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช
อ.บูรณิณท์ รุ่งเรืองผล
ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
น.ส.อรนุช เรืองยุทธปกรณ์
น.ส.ปรวี หะรีเมา

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -

Read more...