ผลวิจัยปี 2559/2016

โครงการศึกษาโครงสร้างตลาดและการกำกับดูแลการแข่งขันที่เหมาะสมกับการหลอมรวมเทคโนโลยี (Convergence)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
06/07/2016

ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล*
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
อ.ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์
อ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ
ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  -

Read more...

Strengthening Thailand’s Capacity to link climate Policy and Public Finance

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/06/2016

"รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ*
อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
ดร.ศุภวัฒน์ สุขปะเมษฐ"

UNDP  -

Read more...

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
20/06/2016

รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์*
นางสุดาพร ปานกลิ่น
ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  -

Read more...

โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/06/2016

รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์*
นางสุดาพร ปานกลิ่น
ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  -

Read more...

โครงการบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
08/06/2016

ผศ.ดร. พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ *

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการแผนเทียบเคียงผลการดำเนินงานสำคัญขององค์กร

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/05/2016

รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
Mr.Yuma Ito
Mr.Vishan Sharma
นายอาเนช กาญจนทวี
นายพชร เจนวิทยะเวชกุล
นายทายาท ก่อศรีเจริญพันธ์
นายปฏิวัติ ปานุราช

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  -

Read more...

โครงการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
17/05/2016

อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล*
ดร.สมชัย จิตสุชน
รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาท

สถาบันพระปกเกล้า  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัยสถานภาพผู้ประกอบการแม่พิมพ์

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/05/2016

อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์*
ผศ.ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี**
อ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

สถาบันไทย-เยอรมัน  -

Read more...

โครงการ "ศึกษาผลกระทบของมาตรการราคาคาร์บอนต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยและอาเซียน" Impacts of Carbon Pricing on International Compettitiveness of Thailand and ASEAN Members

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/05/2016

รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ *

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการศึกษาผลกระทบการจัดทำข้อตกลงยอมรับกันร่วมกันและการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงในสาขาผลิตภัณฑ์ยาง ของประชาคมอาเซียนในสาขาผลิตภัณฑ์ยาง ประจำปีงบประมาณ 2559

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
20/04/2016

นายชล บุนนาค *
นางอรสา อ่อนจันทร์
นายนพพร พูลยรัตน์
นายธวัชชัย อ่อนจันทร์
นางสาวทิพวิมล ไตรกูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทย ระยะที่ 2

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/04/2016

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ *
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
นายภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร
นายเกริกเกียรติ พรหมมินทร์
นายเพช็รธรินทร์ วงศ์เจริญ
อ.วานิสสา เสือนิล
นายพิชญ์ จงวัฒนากุล
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
ดร.ภัคพร วัฒนดำรงค์
อ.ลอยลม ประเสริฐศรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  -

Read more...

โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2555–2559 จัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560–2564 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/04/2016

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา*
ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม
รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ
นายชัยยศ ปีติเจตน์
ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
นายสิทธิศักดิ์ ปัญญา
น.ส.อัญชลี ห่วงทอง
นายธันยบูรณ์ ดีสมสุข
นายสุรินทร์ วงศ์มณีรุ่ง
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

การรถไฟแห่งประเทศไทย  -

Read more...

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/02/2016

ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพสิฐ *
นายชวดล เมธาสุรารักษ์
นายสุขุม พันธ์ณรงค์

การประปาส่วนภูมิภาค  -

Read more...

โครงการวิจัยเรื่อง ระบบงบประมาณเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/02/2016

รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์*

สภาการศึกษาแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าไปสู่ด่านชายแดน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
28/02/2016

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ*
รศ.พัชรา พัชราวนิช**
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
รศ.ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการศึกษาขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อภารกิจการถ่ายโอน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
28/02/2016

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
รศ.วุฒิสาร ตันไชย **
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

Compilation of Regional Data in Thailand from 1990s” for Research Project “Sub-National Developments in Lower Mekong Countries from 1992 to 2012: Its Implications on Inclusive and Sustainable Developments"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
10/02/2016

ผศ.ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม

Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (JETRO)  -

Read more...

โครงการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/01/2016

ดร. พงษ์ธร วราศัย*
ผศ. ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
ผศ. สิทธิกร นิพภยะ
ดร. วินัย หอมสมบัติ
นาย นรา แป้นประหยัด

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการนิติศาสตร์ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร: กรณีศึกษาแรคโตพามีน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
04/01/2016

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ*
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการการค้าและลงทุนโดยตรงจากต่างประทศ ใน ภาคทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเมียนมาร์

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
04/01/2016

อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์*

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของเวียดนามกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
04/01/2016

อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์*

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการประชากรและตลาดแรงงานในประเทศกัมพูชา

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
04/01/2016

อ.ดร.กิริยา กุลกลการ*

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประทศใน สปป.ลาว

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
04/01/2016

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช*

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...