โครงการจัดทำแผนการปรับโครงสร้าง SMEs รายสาขา

ชื่องานวิจัย


โครงการจัดทำแผนการปรับโครงสร้าง SMEs รายสาขา

เสนอต่อ


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย *
รศ.ดร. วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล
รศ.ดร. วัชรียา โตสงวน
รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ดร. เกรียงไกร เตชกานนท์

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้