ผลวิจัยปี 2548 / 2005

Asia is Dependency Transition: Intergenerational Equity,Poverty Alleviation and Public Policy

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/11/2005 Prof.Mathana Phananiramai
Mr.Suntichai Inthornnon
Nihon University Population Research Institue  -

Read more...

Thailand and Asia in 2110s: Economic Perspective from Thailand

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
1/03/2005 รศ.ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย * Numura Reseearch Institute, Ltd  -

Read more...

โครงการจัดทำแผนการปรับโครงสร้าง SMEs รายสาขา

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
12/10/2005 รศ.ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย *
รศ.ดร. วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล
รศ.ดร. วัชรียา โตสงวน
รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ดร. เกรียงไกร เตชกานนท์
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  -

Read more...

โครงการศึกษากองทุนเงินให้เปล่าสำหรับนักศึกษาด้อยโอกาส/ยากจน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
5/08/2005 ดร. ดวงมณี เลาวกุล * สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  -

Read more...