ผลวิจัยปี 2547 / 2004

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกฯกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อติดตามผลการกระจายอำนาจ ปีงบประมาณ 2548

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
3/05/2004 รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี
ดร. ดวงมณี เลาวกุล
สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  -

Read more...

โครงการศึกษามาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ของสหรัฐ และสหภาพยุโรป (Global Economic Watch)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/03/2004 ดร. เกรียงไกร เตชกานนท์ *
รศ.ดร. ภาณุพงศ์ นิธิประภา
ผศ.ดร. นิธินันท์ วิศวศวร
ผศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ
ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
อ. ภัททา เกิดเรือง
กระทรวงการต่างประเทศ  -

Read more...

โครงการพัฒนาแบบจำลอง Current Quarter Model (CQM)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
9/06/2004 รศ.ดร. ปราณี ทินกร *
รศ.ดร. วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล
Dr.Yuzo Kumasaka
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อม (Green GDP)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
3/05/2004 รศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ *
รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ
ผศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -

Read more...

โครงการนำร่องระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Leading Indicators) ด้านแรงงาน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
7/06/2004 รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี *
อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล
คุณสุรีย์ แซ่เบ๊
กระทรวงแรงงาน  -

Read more...

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกฯกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อติดตามผลการกระจายอำนาจ ปีงบประมาณ 2547

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
6/02/2004 รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  -

Read more...

โครงการจัดทำแบบจำลองวิจัยเชิงนโยบายอุตสาหกรรม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/01/2004 รศ.ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย *
ผศ.ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
อ.ดร. เกรียงไกร เตชกานนท์
อ. มณเฑียร สติมานนท์
และคณะฯ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  -

Read more...