โครงการประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ

Category: ผลวิจัยปี 2544 / 2001

ชื่องานวิจัย


โครงการประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ

เสนอต่อ


กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล *
ผศ.ดร. วัชรียา โตสงวน
ผศ. ภราดร ปรีดาศักดิ์

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้