โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ตามโครงการส่งเสริมระบบการแข่งขันทางการค้าที่เกื้อหนุนต่อการส่งออก

Category: ผลวิจัยปี 2544 / 2001

ชื่องานวิจัย


โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ตามโครงการส่งเสริมระบบการแข่งขันทางการค้าที่เกื้อหนุนต่อการส่งออก

เสนอต่อ


กรมการค้าภายใน

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล *
ผศ.ดร. วัชรียา โตสงวน
รศ. สุธีร์ ศุภนิตย์

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้