โครงการวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Category: ผลวิจัยปี 2544 / 2001

ชื่องานวิจัย


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เสนอต่อ


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. มัทนา พนานิรามัย *
รศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีกุล

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้