โครงการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรมในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 [The Industrial Development Strategies and Action Plan 2002-2006 (in Thai)]

Category: ผลวิจัยปี 2544 / 2001

ชื่องานวิจัย


โครงการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรมในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 [The Industrial Development Strategies and Action Plan 2002-2006 (in Thai)]

เสนอต่อ


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร *
ดร. จักรพงศ์ อุชุปาละนันท์
ดร. ประศาสตร์ ตั้งมติธรรม
ผศ.ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
นางสาวสุวรรณา ตุลยวศินพงศ์
นางสาวเมธินี พงษ์ประภาพันธ์
นางสาวณัฐธิดา ศรีบุรินทร์

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้