โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Category: ผลวิจัยปี 2544 / 2001

ชื่องานวิจัย


โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

เสนอต่อ


กรมการค้าภายใน

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล*
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
รศ.สุธีร์ ศุภนิตย์

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้