ผลวิจัยปี 2544 / 2001

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/04/2001 รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล*
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
รศ.สุธีร์ ศุภนิตย์
กรมการค้าภายใน  -

Read more...

โครงการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรมในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 [The Industrial Development Strategies and Action Plan 2002-2006 (in Thai)]

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/06/2001 ผศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร *
ดร. จักรพงศ์ อุชุปาละนันท์
ดร. ประศาสตร์ ตั้งมติธรรม
ผศ.ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
นางสาวสุวรรณา ตุลยวศินพงศ์
นางสาวเมธินี พงษ์ประภาพันธ์
นางสาวณัฐธิดา ศรีบุรินทร์
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
18/06/2001 รศ.ดร. มัทนา พนานิรามัย *
รศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีกุล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ตามโครงการส่งเสริมระบบการแข่งขันทางการค้าที่เกื้อหนุนต่อการส่งออก

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/04/2001 รศ.ดร. วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล *
ผศ.ดร. วัชรียา โตสงวน
รศ. สุธีร์ ศุภนิตย์
กรมการค้าภายใน  -

Read more...

โครงการประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
2/04/2001 รศ.ดร. วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล *
ผศ.ดร. วัชรียา โตสงวน
ผศ. ภราดร ปรีดาศักดิ์
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  -

Read more...