โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน: ค่าใช้จ่ายในการสร้าง ระบบเฝ้าระวังภาวะสังคม พัฒนาแบบจำลองค่าใช้จ่ายภาครัฐและสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

ชื่องานวิจัย


โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน: ค่าใช้จ่ายในการสร้าง ระบบเฝ้าระวังภาวะสังคม พัฒนาแบบจำลองค่าใช้จ่ายภาครัฐและสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีกุล *.
รศ.ดร. ดาว มงคลสมัย

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้