โครงการการศึกษาหาแนวทางการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในภาครัฐและเอกชน (เสนอแนะปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อหากรอบที่เหมาะสมของ FIRR และ EIRR)

ชื่องานวิจัย


โครงการการศึกษาหาแนวทางการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในภาครัฐและเอกชน (เสนอแนะปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อหากรอบที่เหมาะสมของ FIRR และ EIRR)

เสนอต่อ


กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ,กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา *
รศ.ดร. สุพจน์ จุนอนันตธรรม
รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริประชัย
ผศ.ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย
อ.อนิณ อรุณเรืองสวัสด์

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้