โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยและติดตามสภาวะอุตสาหกรรม

Category: ผลวิจัยปี 2545 / 2002

ชื่องานวิจัย


โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยและติดตามสภาวะอุตสาหกรรม

เสนอต่อ


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย *
ผศ.ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ *
รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา
อ. พีระ เจริญพร
คุณสุกิจ ตันติเกตุ

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้