โครงการศึกษาการจัดสรรภาษีให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม

Category: ผลวิจัยปี 2545 / 2002

ชื่องานวิจัย


โครงการศึกษาการจัดสรรภาษีให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม

เสนอต่อ


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา *
ผศ.ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย
ผศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ
รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริประชัย
อ. พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้