โครงการประเมินผลการจัดสรรภาษีและการกำหนดประเภทภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Category: ผลวิจัยปี 2545 / 2002

ชื่องานวิจัย


โครงการประเมินผลการจัดสรรภาษีและการกำหนดประเภทภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
อ. เอื้อมพร ตสาริกา
อ. ภาวิน ศิริประภานุกูล
อ. อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
คุณบุญจิรา ภู่เงิน

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้