โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถาบันอุดมศึกษา

Category: ผลวิจัยปี 2545 / 2002

ชื่องานวิจัย


โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถาบันอุดมศึกษา

เสนอต่อ


ศูนย์ฯ ทำสัญญากับ TU-RAC TU-RAC ทำสัญญากับทบวงมหาวิทยาลัย (ผู้ว่าจ้าง)

รายชื่อนักวิจัย


ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน *
รศ.ดร. ดาว มงคลสมัย
รศ.ดร. เพลินพิศ สัตย์สงวน
อ.ดร. ฐิติพร ศิริพันธ์
อ. ศุภชัย ศรีสุชาติ
คุณภมรศักดิ์ วงษ์ทิพย์
อ. สุวิดา แสงสีหนาท

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้