โครงการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนด้านไอทีของภาครัฐ

Category: ผลวิจัยปี 2545 / 2002

ชื่องานวิจัย


โครงการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนด้านไอทีของภาครัฐ

เสนอต่อ


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม *
อ. วันชัย ขันตี
อ. เกรียงไกร เตชกานนท์

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้