โครงการ Social Protection for Thai Migrant Families

Category: ผลวิจัยปี 2545 / 2002

ชื่องานวิจัย


โครงการ Social Protection for Thai Migrant Families

เสนอต่อ


UNICEF

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. เพลินพิศ สัตย์สงวน *
ผศ.ดร. วัชรียา โตสงวน

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้