ผลวิจัยปี 2545 / 2002

โครงการ Social Protection for Thai Migrant Families

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
2/12/2002 รศ.ดร. เพลินพิศ สัตย์สงวน *
ผศ.ดร. วัชรียา โตสงวน
UNICEF  -

Read more...

โครงการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนด้านไอทีของภาครัฐ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/11/2002 ผศ.ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม *
อ. วันชัย ขันตี
อ. เกรียงไกร เตชกานนท์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  -

Read more...

โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถาบันอุดมศึกษา

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/10/2002 ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน *
รศ.ดร. ดาว มงคลสมัย
รศ.ดร. เพลินพิศ สัตย์สงวน
อ.ดร. ฐิติพร ศิริพันธ์
อ. ศุภชัย ศรีสุชาติ
คุณภมรศักดิ์ วงษ์ทิพย์
อ. สุวิดา แสงสีหนาท
ศูนย์ฯ ทำสัญญากับ TU-RAC TU-RAC ทำสัญญากับทบวงมหาวิทยาลัย (ผู้ว่าจ้าง)  -

Read more...

โครงการประเมินผลการจัดสรรภาษีและการกำหนดประเภทภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/09/2002 รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
อ. เอื้อมพร ตสาริกา
อ. ภาวิน ศิริประภานุกูล
อ. อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
คุณบุญจิรา ภู่เงิน
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  -

Read more...

โครงการศึกษาการจัดสรรภาษีให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/09/2002 รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา *
ผศ.ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย
ผศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ
รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริประชัย
อ. พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  -

Read more...

โครงการมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
20/09/2002 ผศ.ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม * สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยและติดตามสภาวะอุตสาหกรรม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
21/06/2002 รศ.ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย *
ผศ.ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ *
รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา
อ. พีระ เจริญพร
คุณสุกิจ ตันติเกตุ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการการศึกษาหาแนวทางการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในภาครัฐและเอกชน (เสนอแนะปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อหากรอบที่เหมาะสมของ FIRR และ EIRR)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
7/06/2002 รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา *
รศ.ดร. สุพจน์ จุนอนันตธรรม
รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริประชัย
ผศ.ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย
อ.อนิณ อรุณเรืองสวัสด์
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  -

Read more...

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน: ค่าใช้จ่ายในการสร้าง ระบบเฝ้าระวังภาวะสังคม พัฒนาแบบจำลองค่าใช้จ่ายภาครัฐและสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
3/05/2002 รศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีกุล *.
รศ.ดร. ดาว มงคลสมัย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...