ผลวิจัยปี 2546 / 2003

โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
17/12/2003 ผศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร *
รศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์
ผศ. สุวรรณี วัธนจิตต์
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ดร. อภิชาติ พงษ์ศิริรัชกุล
ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการวิจัยเรื่องตั๋วล่วงหน้าโดยสารของ ขสมก.

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/09/2003 รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี *
อ. ภาวิน ศิริประภานุกูล
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  -

Read more...

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการกฎหมายใหม่สำหรับการส่งเสริมการลงทุน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
23/09/2003 ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล
ผศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ผศ.ดร. วัชรียา โตสงวน
รศ.ดร. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
อ. อังคณาวดี ศรีละพุก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  -

Read more...

โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถาบันอุดมศึกษาระยะที่ 2

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/08/2003 ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน *
รศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีกุล
ดร. ภาพร เอกอรรถพร
อ. สุวิดา แสงสีหนาท
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  -

Read more...

โครงการความจำเป็นในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/08/2003 รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี *
อ. ภาวิน ประภานุกูล
อ. อนุวัฒน์ ชลไพศาล
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  -

Read more...

โครงการยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
21/07/2003 ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน *
อ. วิทยากร เชียงกูล
อ. ทวีเกียรติ์ ประเสริฐเจริญสุข
ผศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ: ผู้ประสานงาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและฝึกอบรมการใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโรงงาน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
19/06/2003 รศ.ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย *
ผศ.ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
อ. พีระ เจริญพร
อ. ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์
คุณสุกิจ ตันติเกตุ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,กระทรวงอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการศึกษาโครงสร้างและอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับรถและล้อเลื่อน (โครงการศึกษาร่วม)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
23/05/2003 รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี
อ.ดร. เกรียงไกร เตชกานนท์
อ.ดร. เอื้อมพร ตสาริกา
ศูนย์ฯ ทำสัญญากับมูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,มูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำ สัญญากับกรมการขนส่งทางบก (ผู้ว่าจ้าง)  -

Read more...

โครงการสร้างแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเพื่อวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้มาตรการทางอุตสาหกรรม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/04/2003 รศ.ดร. สุพจน์ จุนอนันตธรรม *
ผศ.ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย
รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา
รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริประชัย
ผศ.ดร. ธาตรี จันทรโคลิกา
อ. พรเทพ เบญญาอภิกุล
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,กระทรวงอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของถั่วเหลือง GMOs

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
17/03/2003 ผศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ *
ผศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  -

Read more...