ผลวิจัยปี 2554 / 2011

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและวิเคราะห์ภาวะสังคม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
8/12/2011 ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา *
ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
ผศ.ดร.ยุติ มุกดาวิจิตร
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/09/2011 ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ *
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
อ.ณพล สุกใส
และคณะฯ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  -

Read more...

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/09/2011 รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
ดร.ภูมิสุข คณานุรักษ์
นายนรา แป้นประหยัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  -

Read more...

โครงการ พัฒนาสูตรการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และตัวชี้วัดสถานะเศรษฐกิจและสังคมระดับโรงเรียน ระยะที่ 2

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/09/2011 รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ * สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  -

Read more...

โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงาน (Capacity Building) หลักสูตรสำหรับระดับปฏิบัติการ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/09/2011 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา * สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  -

Read more...

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ตาม พรบ.แร่ พ.ศ.2510 กรณีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
5/09/2011 รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์*
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  -

Read more...

โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเจรจาและเชื่อมโยงธุรกิจ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
23/08/2011 ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น * สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการการศึกษาผลของการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/08/2011 รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล * สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสแบบดัชนีลูกโซ่

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
27/06/2011 รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์*
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์**
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารและลานจอดรถของ รฟม.

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
20/06/2011 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา *
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  -

Read more...

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
28/04/2011 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา * สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  -

Read more...

โครงการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค เพื่อคาดการณ์เศรษฐกิจ ภายใต้ภารกิจของสำนักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย์มหภาค

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
31/03/2011 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา * สำนักงานเศรษฐกิจการพาณิชย์  -

Read more...

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานและสนับสนุนการดำเนินงาน สำหรับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระยะที่ 1

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/03/2011 ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล* สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  -

Read more...

โครงการวิจัย เรื่องเก็บภาษีคาร์บอน: เครื่องมือลดโลกร้อน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
1/03/2011 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ * สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนการค้า (Pre-Intertrader)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
1/03/2011 อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์ * กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -

Read more...

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการกระจายอำนาจของส่วนราชการและภาคประชาชน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/02/2011 รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา * สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสร้างกลุ่มแบบจำลองการค้าระหว่างประเทศรายสาขาและกลุ่มแบบจำลองเตือนภัยการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้า

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
28/01/2011 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา * กระทรวงพาณิชย์  -

Read more...

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา : กรณีโรงเรียนกวดวิชา

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/01/2011 รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ * สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  -

Read more...

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดสรรและปรับปรุงข้อมูล 185 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการจัดสรรงบประมาณปี 2554

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
6/01/2011 รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ * สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  -

Read more...

โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/12/2010 ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล * องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ (ระยะที่ 2)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
23/12/2010 ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ * สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัยและประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
13/12/2010 รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา * สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  -

Read more...

โครงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2553 (การประเมินภายนอก) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
1/12/2010 รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ * องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท)  -

Read more...

โครงการ นโยบายการเงินแบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อภายใต้การเรียนรู้แบบปรับตัว: กรณีศึกษาประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/11/2010 รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ * องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท)  -

Read more...

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
17/11/2010 รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา * สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/01/2013 รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ *
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงษ์กูล
ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)  -

Read more...

โครงการ “การศึกษาปัจจัยก่อให้เกิดวัฏจักรธุรกิจและความสัมพันธ์กับนโยบายการเงิน"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/06/2013 อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล * สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...