ผลวิจัยปี 2558 / 2015

โครงการปฏิรูปงบประมาณเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับการดำเนินนโยบายกึ่งการคลัง

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/12/2015

อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล*

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/12/2015

ผศ.ดร.พีระ เจริญพร*
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
ผศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์
นายรัฐ ดำรงศรี
นายเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
นายณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ
นายวิกรานต์ มงคลจันทร์
น.ส.อัญญรัตน์ สุพานิชผล
น.ส.ปรวี หะรีเมา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/12/2015

ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล*
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
อาจารย์ จิตติภัทร พูนขำ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัยการแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-commerce

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/12/2015

รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น**
ดร.พงษ์ธร วราศัย*
ดร.วินัย หอมสมบัติ
Mrs. Hsin-I Ko
ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
นายนรา แป้นประหยัด

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการวิจัยแนวทางการคัดกรองเด็กและเยาวชนยากจน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
11/11/2015

รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์*
น.ส.สุดาพร ปานกลิ่น
ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  -

Read more...

โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
02/11/2015

ดร.ณัฐพงศ์ พัฒนพงษ์ *
รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
นายธงชาติ บวรธำรงชัย
น.ส.ปิยนันท์ แก่นจันทร์

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  -

Read more...

Data Collection Survey on Local Finance in Thailand

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
02/10/2015

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล

Japan International Cooperation Agency (JICA) Thailand Office  -

Read more...

โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์กิจการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
21/09/2015

รศ.วุฒิสาร ตันไชย**
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา**
ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์**
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ*
ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  -

Read more...

โครงการ"เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/09/2015 รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ *
ดร. ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
อ.ดร. พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
ดร. สุภัทรา วิเศษศรี
อ.ปาณิศา วิชุพงษ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานครงการ"ผลกระทบของปัจจัยประชากรต่อสถาบันครอบครัวและชุมชนในชนบท"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/09/2015 รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์*
น.ส.สุดาพร ปานกลิ่น
น.ส.ดลภัค ชัยบุตร
น.ส.ณัฐชา ก๋องแก้ว
นายยงยุทธ ละมูลมอญ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  -

Read more...

โครงการ"ผลกระทบของปัจจัยประชากรต่อสถาบันครอบครัวและชุมชนในชนบท"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/09/2015 อ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ * สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการศึกษาแนวทางการพิจารณาอนุญาตการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/06/2015 รศ.ดร.ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม*
อ.ดร.วรรณวิภางค์  มานะโชติพงษ์
ผศ.ดร.พรเทพ  เบญญาอภิกุล
อ.ดร.นิสิต  อินทมาโน
อ.ดร.กมลวรรณ  จิรวิศิษฎ์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
14/06/2015 รศ.ดร.ชยันต์  ตันติวัสดกาการ*

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการพัฒนาระบบหนังสือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
14/06/2015 ผศ.ปกป้อง  จันวิทย์*

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการจ้างดำเนินแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 1) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนตอบรับจากสำนักเลขาธิการอาเซียนที่มีถึงเยอรมนี (Exchange of Notes) 2) ร่างความตกลงเพื่อดำเนินโครงการCompetition Policy and Law in ASEAN Phase II (CPL II)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
11/06/2015 ดร.ศุพฤฒิ  ถาวรยุติการต์*

สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน  -

Read more...

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลอง Current Quarter Model (CQM) เพื่อการประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาส

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
27/05/2015 ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  ทินกร*
Dr.Yuzo  Kumasaka
อ.ดร.เฉลิมพงษ์  คงเจริญ
Prof.Kanemi Ban
Prof.Yoshihisa Inada
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์การนำที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (จัดที่คลายทุกข์ คืนสุขประชาชน)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/05/2015 อ.ลอยลม  ประเสริฐศรี*
อ.ถิรภาพ  ฟักทอง
น.ส.ดลฤดี  บุณยเวโรจน์
กรมธนารักษ์  -

Read more...

โครงการจัดทำรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/05/2015

อ.ดร.ชโลทร  แก่นสันติสุขมงคล*

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  -

Read more...

โครงการ"แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือจากประเทศใน AEC กับนัยทางการคลังสำหรับประเทศไทย" (Unskilled Migrant Workforce from AEC Countries and Fiscal Implications for Thailand)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
08/05/2015

ดร.เอื้อมพร  พิชัยสนิธ*
ดร.กิริยา  กุลกลการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  -

Read more...

โครงการการเตรียมพร้อมสู่ข้อตกลงใหม่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี ค.ศ.2015

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/04/2015

อ.ดร.ชโลทร  แก่นสันติสุขมงคล*
รศ.ดร.ชยันต์  ตันติวัสดาการ
รศ.ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ
อ.ชล  บุนนาค
ดร.ศุภวัฒน์  สุขปะเมษฐ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัยสถานภาพผู้ประกอบการแม่พิมพ์

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/04/2015 อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์*
ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี
อ.ดร.ทัศนีย์  สติมานนท์
สถาบันไทย-เยอรมัน  -

Read more...

โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดทัศนคตินักลงทุนจากฐานข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ (Investor Sentiment Index:Market-Based Approach)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
10/04/2015 ดร.ธีรวุฒิ  ศรีพินิจ*
ดร.ษิฌา  ทับทิมพรรณ์
สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  -

Read more...

โครงการสำรวจเชิงลึกเพื่อรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) ในการเข้าถึงพฤติกรรมการใช้ทางพิเศษ การรับรู้ความคิดเห็น และทัศนคติของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2558

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/03/2015 รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ *
ดร.พัลลภา  ปิติสันต์
นายธนวัฒน์  บริสุทธิ์บัวทิพย์
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  -

Read more...

โครงการเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน และจัดทำนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/01/2015 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ *
ดร.กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี
รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
อ.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา
ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย
ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล
อ.ชล บุนนาค
อ.นนท์ นุชหมอน
ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  -

Read more...

โครงการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
05/03/2015 รศ.ดร.ชยันต์  ตันติวัสดาการ * องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
23/02/2015 ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพสิฐ *
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
นายชวดล เมธาสุรารักษ์
นายสุขุม พันธ์ณรงค์
นางพิมลพรรณ บุญยเสนา

การประปาส่วนภูมิภาค  -

Read more...

โครงการการปรับปรุงเครื่องชี้วัดและแบบสำรวจข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค สำหรับใช้ในช่วง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
09/02/2015 รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี *
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผศ.พิมลพรรณ อิศรภักดี
กรมการพัฒนาชุมชน  -

Read more...

โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบเศรษฐกิจมหภาคและรายสาขาของการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม: วิเคราะห์ด้วยการคำนวณดุลยภาพทั่วไป

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/01/2015 ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค)  -

Read more...