ผลวิจัยปี 2557 / 2014

โครงการขยายผลการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระยะที่ 2

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
23/12//2014 ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Read more...

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ปี 2554-2556)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
17/12//2014 รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี *
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.พีระ เจริญพร
นายนรา แป้นประหยัด
นางสุรีย์ นามบุตร
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Read more...

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา ปีงบประมาณ 2558

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/12//2014 รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ *
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช
ดร.ทัศนีย์ หอมกลิ่น


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)

Read more...

โครงการวิจัยการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
12/12//2014 อ.ดร.แก้วขวัญ  ตั้งติพงศ์กูล *
อ.ศุภชัย ศรีสุชาติ
อ.ดร.กิริยา กุลกลการ
อ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Read more...

โครงการวิจัยแนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมงในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน + 6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/11/2014 อ.ดร.เณศรา  สุขพานิช *
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
อ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Read more...

โครงการศึกษาผลกระทบของ Global Supply Chain จากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกรรมไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
17/11/2014 ผศ.ดร.อาชนัน  เกาะไพบูลย์ *
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
อ.ลอยลม ประเสริฐศรี
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
นางสาวคุลิกา โรจนกนกศักดิ์
นายเพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

Read more...

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ และการกำหนดมูลค่าคาร์บอนเพื่อนำไปสู่มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
13/11/2014 รศ.ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ *
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
นายศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ์
นายคมศักดิ์ สว่างไสว


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Read more...

โครงการศึกษาผลกระทบของระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระบบเศรษฐกิจไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
31/10/2014 อ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ *

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Read more...

โครงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจำปี 2557

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
13/11/2014 อ.ถิรภาพ  ฟักทอง*
อ.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ
นายณัฏฐ์ อาจหาญสิริ
นายธนกร ธรรมลงกรต
ศ.ระพีพรรณ คำหอม
ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
นายวสุพล ตรีโสภากุล

 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

Read more...

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนของกรุงเทพมหานคร

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
11/09/2014 ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ
ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานค

Read more...

โครงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านงบประมาณการศึกษาในประเทศไทย (Public Expenditure Tracking Survey of the 15 Year Free Education Programme)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
02/09/2014 รศ.ดร.ชัยยุทธ์  ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ *
UNICEF  -

Read more...

โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 3

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/09/2014 รศ.ดร.ชัยยุทธ์  ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ *
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)  -

Read more...

โครงการวิจัยเรื่อง มิติด้านสิ่งแวดล้อมในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) และความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/09/2014 รศ.ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ *
ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
อ.พนิต วัฒนกูล

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการความท้าทายของภาคอุตสาหกรรม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/07/2014 ผศ.ดร.อาชนัน  เกาะไพบูลย์ *
ดร.มณเฑียร สติมานนท์
ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์
อ.ลอยลม ประเสริฐศรี
อ.ถิรภาพ ฟักทอง
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
ศ.ดร.ศักดา ธนิกุล
ดร.คณพล จันทร์หอม
Professor Richard Doner
ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์
นายเพช็รธรินทร์ วงศ์เจริญ
นางสาวกชพรรณ วงศ์วัฒน์
นางสาวคุลิกา โรจนกนกศักดิ์
ดร.ภคพร วัฒนดำรง
นายพิชญ์ จงวัฒนากุล
Assistant Professor Cassey Lee
Dr.Dionisius A, Narjoko 
Dr.Titik Anas

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  -

Read more...

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2557

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
21/07/2014 ดร.อนันต์  ภาวสุทธิไพสิฐ *
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
นายชวดล เมธาสุรารักษ์
นายสุขุม พันธ์ณรงค์
นางพิมลพรรณ บุญยเสนา

การประปาส่วนภูมิภาค  -

Read more...

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานและสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระยะที่ 2

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/07/2014 ผศ.ดร.ดวงมณี  เลาวกุล *
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการประเมินผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: การวิเคราะห์แบบจำลองและการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองทางสังคมและระบบสวัสดิการสังคม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
04/07/2014 ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา *
ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
ดร.ธร ปิติดล

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Economics of climate change) สำหรับผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change coordinator office)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/06/2014 รศ.ดร.ชยันต์  ตันติวัสดาการ*
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
รศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2556

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
06/06/2014 รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล *
อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์

รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
ผศ.พิจิตรา สึคะโมโตะ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  -

Read more...

โครงการจัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
03/06/2014 รศ.ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ *
รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ

ผศ.ดร.พีระ เจริญพร
อ.นนท์ นุชหมอน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  -

Read more...

โครงการวิจัยเรื่องแบบจำลองการปรับปรุงภาษีที่ดินและระบบที่ดินเพื่อการกระจายการถือครองที่ดิน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/06/2014 ผศ.ดร.ดวงมณี  เลาวกุล *

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ไทย: กรณีศึกษาจากสหภาพยุโรป

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
12/05/2014 อ.ดร.พงษ์ธร  วราศัย *
รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย*

ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
อ.ดร.วินัย หอมสมบัติ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  -

Read more...

โครงการการประเมินแผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2554-2558

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
06/05/2014 อ.ถิรภาพ  ฟักทอง *
อ.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ

นายธนกร ธรรมลงกรต
นายณัฏฐ์ อาจหาญสิริ
นายก่อพงษ์ บุญยการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  -

Read more...

โครงการนโยบายการแข่งขันทางการค้า

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
17/04/2014 อ.ดร.วรรณวิภางค์  มานะโชติพงษ์*
อ.ดร.พรเทพ  เบญญาอภิกุล
ดร.จิรวัฒน์  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการวิจัย “Secondary Data Research Project”

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
18/03/2014 ผศ.ดร.ประชา  คุณธรรมดี *
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  -

Read more...

โครงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
03/03/2014 รศ.ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ *
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
อ.นนท์  นุชหนอน
อ.สุรศักดิ์ บุญเรือง
กรมควบคุมมลพิษ  -

Read more...

โครงการนำร่องจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/02/2014 ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการแบบจำลองเพื่อพยากรณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม สาขาผลิตอุตสาหกรรมและสาขาค้าส่ง การค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
20/12//2014 อ.ดร.พิสุทธิ์  กุลธนวิทย์ *

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Read more...

โครงการ ศึกษาเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย สำหรับการจัดทำหุ้นส่วน เศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
09/01/2014 ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ *
ดร.มณเฑียร สติมานนท์
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
อ.ลอยลม ประเสริฐศรี
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
นางสาวคุลิกา โรจนกนกศักดิ์
นางสาวกชพรรณ วงศ์วัฒน์
นายเพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  -

Read more...