ผลวิจัยปี 2556 / 2013

โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี 2555 โดยคณะประเมินภายนอก

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
2/05/2013 รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล*
อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
ผศ.พิจิตรา สึคะโมโตะ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
3/04/2013 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/12/2013 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ *
ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
ผศ.ดร.พีระ เจริญพร
ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี
ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย
นายคมศักดิ์ สว่างไสว
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 2

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
04/10/2013 รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ *
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)  -

Read more...

โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2555

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/09/2013 ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา*
รศ.วุฒิสาร ตันไชย
ผศ.ดร.พีระ เจริญพร
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล
ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  -

Read more...

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
31/05/2013 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา*
ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
กระทรวงพาณิชย์  -

Read more...

โครงการนโยบายภาษีกับทิศทางพลังงาน (Taxes Policy on Energy Trend)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/04/2013 ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ *
รศ. ดร. ชนินทร์ มีโภคี
รศ. ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร
อาจารย์ณพล สุกใส
ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร
ดร. กนต์ธีร์ นุชสุวรรณ
ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข
กรมสรรพสามิต  -

Read more...

โครงการการลงทุนโดยตรงของบรรษัทข้ามชาติในลาว: แนวโน้ม แรงจูงใจ และปัจจัยกำหนดการลงทุน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/02/2013 ดร.เณศรา สุขพานิช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)
 -

Read more...

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับไต้หวัน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/02/2013 อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย*
รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ
Mrs.Hsin-I Ko
ดร.ภูมิสุข คณานุรักษ์
นายวินัย หอมสมบัติ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  -

Read more...

โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/01/2013 รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์*
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
อ.พิจิตรา ประภัสสรมนู
นายนำพล เลปวิทย์
นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย
นายสุทัศน์ วิริยะสุธี
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  -

Read more...