ผลวิจัยปี 2555 / 2012

โครงการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสำหรับการจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
28/12/2012 ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์*
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
อ.ลอยลม ประเสริฐศรี
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการศึกษาต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท.

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
12/11/2012 ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรี สิรสุนทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ศุภธาดา
อาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ดร.เรืองศักดิ์ ฐิติรัตน์สกุล
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  -

Read more...

โครงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
10/07/2012 รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล*
ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท)  -

Read more...

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
28/05/2012 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา*
ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  -

Read more...

โครงการจัดทำแนวทางการพิสูจน์ประโยชน์ส่วนร่วมสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานและการจัดการขยะ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/04/2012 ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันสิสุขมงคล * องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ (ระยะที่ 3)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/02/2012 ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ *
ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
ดร. คณพล จันทร์หอม
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
น.ส.คุลิกา โรจนกนกศักดิ์
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  -

Read more...

โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 3

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/01/2012 ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันสิสุขมงคล * องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  -

Read more...