ผลวิจัยปี 2539 / 1996

โครงการจัดทำแนวทางพัฒนาภาคตามนโยบายแปลงแผนชาติสู่การปฏิบัติ (Implementing the 8th National Economic)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/08/1996 รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา *
รศ.ดร. วรวุฒิ หิรัญรักษ์
ผศ.ดร. ปราการ อาภาศิลป์
ผศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการแนวโน้มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (แนวโน้มธุรกิจรถยนต์และอะไหล่รถยนต์)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
8/02/1996 อ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย *
รศ. จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล
อ. อาชนัน เกาะไพบูลย์
สหธนาคาร (เดิม)  -

Read more...

ผลกระทบการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 23 รายการตามพันธกรณีองค์การการค้าโลก

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/07/1996 อ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย *
รศ.ดร. วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล
ผศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ
อ.อาชนัน เกาะไพบูลย์
กองการสินค้าทั่วไป 1, กรมการค้าต่างประเทศ  -

Read more...

โครงการผลกระทบจากการที่สหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP สินค้าไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/07/1996 ผศ.ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม *
ผศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี
กรมการค้าต่างประเทศ  -

Read more...

ภาวะตลาดสุราในประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
28/06/1996 รศ. ประยงค์ เนตยารักษ์ *
อ.นิรมล สุธรรมกิจ
ห้างหุ้นส่วน จำกัด แอสแปลนนิ่ง คอนสตรัคชั่น  -

Read more...

แนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมตลาดนักท่องเที่ยว

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/09/1996 ผศ.ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง *
ผศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  -

Read more...

การศึกษาผลกระทบของระบบ GSP สหรัฐอเมริกาที่มีต่อการส่งออกของไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
3/11/1996 ผศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม *
ผศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี
กรมการค้าต่างประเทศ  -

Read more...