ผลวิจัยปี 2540 / 1997

โครงการวิจัยบทบาทโครงสร้างของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
14/10/1997 รศ.ดร. ไขศรี คนจริง * สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  -

Read more...

โครงการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/06/1997 อ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย *
รศ. จรินทร์ เ จริญศรีวัฒนกุล
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,กระทรวงอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการแบบจำลองเพื่อพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
5/06/1997 รศ.ดร. สมนึก ทับพันธุ์ *
ผศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ผศ.ดร. ธาตรี จันทรโคลิกา
ผศ.ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย
กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัยโครงสร้างปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 3 ประเภท (ผลิตภัณฑ์ยางพารา วงจรพิมพ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์ยางพารา:

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
27/05/1997 รศ.ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย *
รศ.ดร. สมนึก ทับพันธุ์
รศ.ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์
อ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย
ผศ. ภราดร ปรีดาศักดิ์
อ. นิรมล สุธรรมกิจ
อ. อาชนัน เกาะไพบูลย์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ผศ.ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
ผศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี
อ. เกรียงไกร เตชกานนท์
อ. ภูรี สิรสุนทร
วงจรพิมพ์
คุณประยูร เชี่ยววัฒนา
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,กระทรวงอุตสาหกรรม  -

Read more...